Dostęp do kursów - zaloguj się TUTAJ
Logo

Regulamin sprzedaży

Data publikacji: 01/09/2023

Witaj w przestrzeni Serwisu Holistic Creatives oraz Sklepie Holistic Concept Store! 

Zapraszamy Cię do zapoznania się z Regulaminem, w którym znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące korzystania z Serwisu oraz Sklepu. 

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do złożenia zamówienia. Dziękujemy za zaufanie!

§ 1. Definicje
§ 2. Postanowienia ogólne
§ 3. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania z Serwisu i ze Sklepu
§ 4. Produkty i Ceny
§ 5. Złożenie Zamówienia
§ 6. Realizacja Zamówienia dotyczącego Treści cyfrowych/Usług cyfrowych
§ 7. Realizacja Zamówienia dotyczącego Usług
§ 8. Odpowiedzialność za zgodność Treści cyfrowych/Usług cyfrowych z Umową
§ 9. Reklamacja Usług
§ 10. Odstąpienie od Umowy
§ 11. Przedsprzedaż i akcje promocyjne
§ 12. Opinie
§ 13. Prawa autorskie i licencja
§ 14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń
§ 15. Dane osobowe i pliki cookies
§ 16. Postanowienia końcowe

§ 1. DEFINICJE

Aktualizacja – aktualizacja Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową;

Sprzedający – Holistic Creatives Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czapelska 38/25, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0001045742, NIP 1133101284, REGON 52577008800000, kapitał zakładowy 10 000 zł opłacony w całości, adres e-mail kontakt@holisticreatives.com, numer telefonu +48 605 341 231

Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący składający Zamówienie, jest obowiązany zapłacić Sprzedającej;

Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie formularz, za pomocą którego Kupujący może złożyć Zamówienie w Sklepie;

Formularz kontaktowy – środek komunikacji elektronicznej dostępny w Serwisie, umożliwiający skontaktowanie się ze Sprzedającym;

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedającego na rzecz Kupującego, polegająca na umożliwieniu mu indywidualnego dostępu do dedykowanej podstrony Serwisu, za pomocą wybranej nazwy i hasła, przechowująca dane podane przez Kupującego i historię Zamówień;

Konto Kursanta – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedającego na rzecz Kupującego, polegająca na umożliwieniu mu indywidualnego dostępu do dedykowanej podstrony Serwisu, za pomocą wybranej nazwy i hasła, pozwalająca na dostęp do zakupionych Treści cyfrowych;

Koszyk – rozszerzenie Serwisu, zawierające informacje o Produktach wybranych przez Kupującego do Zamówienia oraz Cenie, w tym łącznej Cenie Zamówienia, i umożliwiające modyfikację Zamówienia oraz dodanie kuponu rabatowego;

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Serwisu lub Sklepu, w tym składająca Zamówienie i zawierająca Umowę;

Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Sprzedającego drogą elektroniczną, polegająca na dostarczaniu korespondencji elektronicznej, zawierającej treści edukacyjne, informacje o produktach i wydarzeniach organizowanych przez Sprzedającego, a także informacje handlowe w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Produkt – prezentowana w Sklepie Treść cyfrowa, Usługa cyfrowa lub Usługa, która może być przedmiotem Zamówienia i Umowy;

Przedsiębiorca – Kupujący, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Przedsprzedaż – oferowany w Sklepie, dotyczący konkretnego Produktu i ograniczony czasowo sposób zawarcia Umowy przed pierwszym udostępnieniem danego Produktu do sprzedaży w Sklepie.

Regulamin – niniejszy zbiór zasad korzystania z Serwisu i Sklepu, w tym składania Zamówień i zawierania Umów oraz świadczenia usług, w tym drogą elektroniczną, a także zawierający prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedającego, dostępny pod adresem www.holisticreatives.com/regulamin. 

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem domeny www.holisticreatives.com wraz z jej rozszerzeniami;

Sklep – sklep internetowy dostępny w Serwisie, przez który Kupujący ma możliwość złożenia Zamówienia;

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej prezentowane w Sklepie, mogące być przedmiotem Zamówienia i Umowy, np. e-booki, kursy on-line, webinary, materiały video;

Umowa – umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, zawarta w następstwie złożenia przez Kupującego Zamówienia i jego przyjęcia przez Sprzedającego, dotycząca Produktów prezentowanych w Sklepie;

Usługa – Produkt niebędący Treścią cyfrową, a Usługą cyfrową, w tym konsultacje, warsztaty, wsparcie prowadzącego w kursach on-line;

Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Użytkownikowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, na:

 1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
 2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
 3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

Usługi Elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedającą drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym m.in. Formularz kontaktowy, Formularz zamówienia, Konto, Koszyk, Newsletter, umożliwienie złożenia Zamówienia, dokonania płatności, zawarcia Umowy;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą środków porozumiewania się na odległość (przez Internet) w celu zawarcia ze Sprzedającym Umowy.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu umożliwia Kupującemu złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy dotyczącej Produktów prezentowanych w Sklepie.
 2. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedającym w następujący sposób:
 1. wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@holisticreatives.com,
 2. korzystając z Formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt” Serwisu,
 3. wysyłając wiadomość przez profil holisticreatives lub holistic.concept.store na Instagramie. 
 4. Regulamin określa w szczególności:
 1. warunki i zasady korzystania z Serwisu;
 2. warunki i zasady korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień;
 3. warunki i zasady zawierania i wykonywania Umów;
 4. procedurę odstąpienia od Umowy;
 5. prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego;
 6. zasady świadczenia Usług Elektronicznych (§ 3 Regulaminu);
 7. procedury zgłaszania niezgodności z Umową i reklamacji.
 1. Sprzedający nieodpłatnie udostępnia Kupującemu Regulamin przed złożeniem Zamówienia w sposób umożliwiający jego pobranie i odtworzenie.
 2. Kupujący, korzystając z Serwisu i Sklepu, zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Kupujący nie może złożyć Zamówienia w sposób anonimowy lub używając nieprawdziwych danych osobowych. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu w żaden sposób ograniczyć lub wyłączyć uprawnień Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumentów, przewidzianych w Ustawie o prawach konsumenta. W razie niezgodności jakichkolwiek zapisów niniejszego Regulaminu z Ustawą o prawach konsumenta, stosuje się przepisy tej Ustawy.

§ 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE I WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU I ZE SKLEPU

 1. Sprzedający świadczy na rzecz Kupującego nieodpłatnie Usługi Elektroniczne związane z korzystaniem z Serwisu i ze Sklepu, w tym:
  1. umożliwia złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy;
  2. umożliwia założenie i utrzymywanie Konta Kupującego;
  3. umożliwia założenie i utrzymywanie Konta Kursanta;
  4. udostępnia możliwość dokonania płatności elektronicznej;
  5. udostępnia nieodpłatnie Treści cyfrowe (w tym Newsletter); 
  6. umożliwia kontakt przez Formularz kontaktowy;
  7. dostarcza funkcjonalności umożliwiające skuteczne korzystanie z Serwisu i Sklepu. 
 2. Sprzedający nieodpłatnie udostępnia Kupującemu zasady świadczenia Usług Elektronicznych (niniejszy Regulamin i Regulamin dostarczania Newslettera i Lead magnet) przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.
 3. Regulamin dostarczania Newslettera i Lead magnet dostępny jest tutaj.
 4. Sprzedający podejmuje działania i wykorzystuje środki odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Serwisu, w szczególności służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 
 5. Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o ewentualnych problemach technicznych spostrzeżonych w Serwisie lub Sklepie.
 6. Sprzedający może prowadzić w Serwisie prace techniczne i informatyczne, mające na celu aktualizację lub rozwój Serwisu, w tym dodawać nowe funkcje oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcje.
 7. W celu korzystania z Usług Elektronicznych, w tym funkcjonalności Serwisu i Sklepu, wymagane są następujące, standardowe warunki techniczne sprzętu i oprogramowania Kupującego:
 1. dostęp do Internetu;
 2. dowolny aktualny system operacyjny;
 3. aktualna wersja dowolnej, standardowej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików cookies, np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer;
 4. aktywne konto poczty e-mail.
 5. Do korzystania z Treści cyfrowych konieczne jest dodatkowo spełnienie przez komputer lub inne urządzenie Kupującego następujących warunków technicznych:
 1. w przypadku plików tekstowych zapisanych w formacie doc., docx: standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice);
 2. w przypadku plików video: standardowy odtwarzacz plików wideo (np. Windows Media Player);
 3. w przypadku pozostałych plików: dowolny program obsługujący pliki elektroniczne odpowiednio w formacie pdf., xsl, mobi, pub. 
 1. Kupujący ma możliwość założenia w Serwisie Konta. Na Koncie przechowywane są podane przez Kupującego dane osobowe oraz historia jego Zamówień. Kupujący, zakładając Konto, wprowadza adres poczty elektronicznej, na który otrzyma odnośnik do ustawienia hasła, służącego wraz z adresem poczty elektronicznej do logowania do Konta. Kupujący jest odpowiedzialny za wybór silnego hasła oraz zabezpieczenie danych logowania do Konta przed dostępem osób niepowołanych. Kupujący może zarządzać Kontem, przechodząc do zakładki Moje Konto. 
 2. Zawarcie i rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych jest bezpłatne i możliwe w każdym momencie. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z nich przez Kupującego i rozwiązana z chwilą zakończenia korzystania.
 3. W celu zgłoszenia:
  1. wystąpienia problemów technicznych z Usługami Elektronicznymi;
  2. rezygnacji z Usług Elektronicznych;
  3. reklamacji Usług Elektronicznych,

Kupujący może skontaktować się z Sprzedającym, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@holisticreatives.com lub korzystając z Formularza kontaktowego lub formularza reklamacyjnego. Reklamacja może być także złożona w innej formie, w tym na piśmie, na adres Sprzedającego.

 1. Reklamacja lub inne zgłoszenie powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail). Powinno też zawierać informację czego dotyczy zgłoszenie oraz żądanie Kupującego, jednak brak tych informacji nie wpływa na skuteczność zgłoszenia.
 2. Sprzedający rozpoznaje zgłoszenie w terminie 14 dni, przesyłając Kupującemu odpowiedź drogą poczty elektronicznej, a w braku tego adresu, pocztą tradycyjną na adres wskazany w zgłoszeniu. Brak odpowiedzi na zgłoszenie w tym terminie skutkuje uznaniem reklamacji za zasadną.
 3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i ze Sklepu w sposób zgodny z przeznaczeniem, zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 4. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Kupujący, korzystając z Serwisu i Produktów, zobowiązany jest do poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich.

§ 4. PRODUKTY I CENY

 1. Szczegółowe informacje o Produkcie, jego cechach i właściwościach oraz Cenie, prezentowane są w Sklepie na karcie Produktu.
 2. Informacje o Produkcie prezentowane w Sklepie, w tym opis i Cena, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. W Sklepie dostępne są następujące Produkty:
  1. e-booki i kursy on-line, nagrania webinarów, stanowiące Treści cyfrowe,
  2. warsztaty stacjonarne, wsparcie prowadzącego w kursach on-line, stanowiące Usługi.
 4. Produkty powstały na bazie doświadczeń i praktyki Sprzedającego oraz jego kontrahentów oraz autorów poszczególnych Produktów, zawierają treści i metody wyselekcjonowane przez Sprzedającego oraz tych autorów, a także mogą zawierać ich osobiste poglądy. Mimo dołożenia najwyższej staranności przy ich tworzeniu, Sprzedający nie gwarantuje osiągnięcia przez Kupującego konkretnych rezultatów, które są uwarunkowane czynnikami niezależnymi od Sprzedającego i nie ponosi odpowiedzialności za ich osiągnięcie bądź nieosiągnięcie przez Kupującego. Treść cyfrowa nie stanowi i nie zastąpi usługi indywidualnej.
 5. Sprzedający co do zasady nie zapewnia aktualizacji Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej, ma jednak prawo je zapewniać, informując o tym Kupującego przed zawarciem Umowy. W przypadku zawarcia Umowy dotyczącej Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej objętej aktualizacją, Cena obejmuje dostarczanie aktualizacji przez wskazany przez Sprzedającego przed zawarciem Umowy czas.
 6. W przypadku zapewniania aktualizacji, Sprzedający nie odpowiada za brak zgodności Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej z umową, wynikający z niezainstalowania przez Kupującego aktualizacji w rozsądnym czasie, jeżeli poinformował Kupującego o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania, a niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedającego.
 7. Do Usług oferowanych w Sklepie, zastosowanie mają przepisy art. 38 ust. 1 pkt 1) Ustawy o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi, zawiera opis Usługi znajdujący się na karcie produktu w Sklepie. Kupujący, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia w całości traci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, jest zobowiązany do pokrycia Ceny świadczenia w wykonanej części.
 8. Sprzedający na żądanie Kupującego zgłoszone podczas składania Zamówienia wystawia fakturę w wersji elektronicznej (imienną lub na firmę), którą wysyła w ciągu 14 dni roboczych od zawarcia Umowy. Złożenie takiego żądania stanowi zgodę na wysłanie dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w Formularzu Zamówienia.
 9. Ceny Produktów podane w Sklepie zawierają podatek VAT i są cenami końcowymi w polskich złotych.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Produktów, ich wycofywania, wprowadzania do Sklepu nowych Produktów oraz czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych ograniczonej lub nieograniczonej grupie Kupujących. Uprawnienie to nie ma wpływu na złożone Zamówienia i Umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany i w żaden sposób nie ogranicza praw Konsumentów przyznanych przez Ustawę o prawach konsumenta.
 11. Sprzedający nie stosuje indywidualnego dostosowania Cen.

§ 5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin, Kupujący wyraża zgodę na jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku braku zgody na jakiekolwiek postanowienia Regulaminu, Kupujący powinien powstrzymać się od złożenia Zamówienia. 
 2. Umowa może zostać zawarta po złożeniu przez Kupującego Zamówienia i przyjęciu go do realizacji przez Sprzedającego na zasadach opisanych poniżej.
 3. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Sprzedającego do dostarczenia Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej lub wykonania usługi na rzecz Kupującego w zamian za zapłatę Ceny lub – w przypadku Treści cyfrowych i Usług cyfrowych udostępnianych w zamian za podanie danych osobowych – w zamian za podanie tych danych.
 4. Kupujący może składać Zamówienia w Sklepie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem możliwości prowadzenia prac serwisowych i technicznych, o których mowa w § 3 Regulaminu.
 5. Kupujący może złożyć Zamówienie bez konieczności zakładania Konta (niezarejestrowany Kupujący) lub za pośrednictwem Konta (zarejestrowany Kupujący). Zarejestrowany Kupujący powinien zalogować się do Konta przed rozpoczęciem składania Zamówienia lub w trakcie jego składania.
 6. W celu złożenia Zamówienia należy dokonać wyboru Produktu w Sklepie. Na stronie Produktu należy – w przypadku Produktów dostępnych w wariantach – wybrać odpowiedni wariant oraz dodać Produkt do Koszyka.
 7. Po dodaniu Produktu do Koszyka na ekranie Kupującego wyświetli się potwierdzenie dodania Produktu do Koszyka. Kupujący ma możliwość kontynuowania zakupów lub przejścia do Koszyka.
 8. W Koszyku Kupujący może zmienić ilość, dodać lub usunąć Produkty. Po wprowadzeniu zmian w Koszyku należy zaktualizować Koszyk.
 9. Kupujący, który posiada kupon rabatowy, może go zrealizować w Koszyku.
 10. Po zatwierdzeniu Koszyka, Kupujący wybiera formę dostawy i Formę płatności.
 11. Po skompletowaniu Zamówienia, Kupujący przechodzi do Formularza zamówienia.
 12. Kupujący wypełnia Formularz zamówienia danymi niezbędnymi do realizacji Zamówienia (imię, nazwisko, kraj, ulica, numer budynku/lokalu, miasto, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, opcjonalnie nazwa firmy i numer NIP). Podanie danych jest niezbędne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy.
 13. Kupujący wybiera metodę płatności spośród dostępnych w Sklepie oraz ma możliwość podania informacji dodatkowych do Zamówienia. 
 14. Na etapie Formularza zamówienia Kupujący, przez zaznaczenie checkboxa odpowiedniej treści, składa oświadczenie o:
  1. zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu,
  2. zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych,
  3. zgodzie na dostarczenie Treści cyfrowych/Usług cyfrowych bądź rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy na odległość, skutkujące utratą prawa do odstąpienia od Umowy – a w przypadku Usługi – w sytuacji spełnienia świadczenia w całości – jeśli ma to zastosowanie do wybranego Produktu.
 15. Po zweryfikowaniu Zamówienia i zakończeniu wypełniania Formularza Zamówienia, Kupujący wciska przycisk „Kupuję i płacę”. Przez wciśnięcie przycisku Kupujący potwierdza:
 1. zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień,
 2. złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty, stanowiącego ofertę zawarcia ze Sprzedającym Umowy w zakresie objętym Zamówieniem,
 3. poinformowanie go przez Sprzedającego o zasadach przetwarzania danych osobowych,
 4. złożenie oświadczenia ograniczającego/wyłączającego możliwość odstąpienia od umowy (jeśli dotyczy);
 5. poprawność danych wskazanych w Formularzu Zamówienia;
 6. zgodę na otrzymanie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zamówienia:
  • potwierdzenia realizacji Zamówienia;
  • potwierdzenia zawarcia Umowy;
  • dokumentu sprzedaży;
  • potwierdzenia złożenia oświadczenia ograniczającego/ wyłączającego możliwość odstąpienia od Umowy (jeśli dotyczy).
 1. W celu dokonania płatności Kupujący zostanie przeniesiony na stronę operatora wybranej metody płatności. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia i szczegółami Zamówienia.
 2. Dostępne formy płatności: Przelew, BLIK.
 3. Warunkiem zawarcia Umowy jest złożenie Zamówienia i skuteczne dokonanie płatności za Zamówienie w terminie 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia. Płatność uważa się za dokonaną w chwili uznania konta Sprzedającego.
 4. Sprzedający bez nieuzasadnionej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania płatności:
  1. przyjmuje ofertę Kupującego zawarcia Umowy i wysyła Kupującemu potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, potwierdzenie zawarcia Umowy, potwierdzenie przyjęcia oświadczenia ograniczającego/wyłączającego możliwość odstąpienia od Umowy (jeśli dotyczy) i dokument sprzedaży (jeśli dotyczy), na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu. Umowa zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Kupującemu wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli Zamówienie obejmuje Produkty różnego rodzaju, dochodzi do zawarcia dwóch lub więcej Umów, odpowiednio do przedmiotu Zamówienia

lub

 1. nie przyjmuje oferty Kupującego zawarcia Umowy i wysyła Kupującemu informację o anulowaniu Zamówienia lub jego części. W wyniku anulowania Zamówienia, Umowa nie zostaje zawarta. W takim wypadku Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wysłania wiadomości o anulowaniu Zamówienia, zwraca Kupującemu uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.
 2. Sprzedający nie ma obowiązku weryfikacji danych Kupującego, lecz przysługuje mu takie prawo oraz prawo do wstrzymania się z realizacją Zamówienia na czas weryfikacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą wątpliwości Sprzedającego co do ich prawdziwości. Sprzedający informuje Kupującego o powyższych wątpliwościach w celu ich wyjaśnienia, a Kupujący zobowiązany jest udzielić niezbędnych w tym celu odpowiedzi. W sytuacji braku odpowiedzi lub potwierdzenia prawdziwości danych, Sprzedający anuluje Zamówienie.

§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO TREŚCI CYFROWYCH/USŁUG CYFROWYCH

 1. Realizacja Zamówienia następuje poprzez wysłanie, na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia, linku pozwalającego na dostęp do Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej lub jego pobranie lub poprzez udostępnienie go na Koncie Kursanta.
 2. W przypadku dostarczenia Treści cyfrowej/ Usługi cyfrowej poprzez Konto Kursanta, Sprzedający przesyła informacje dotyczące założenia i logowania się do Konta Kursanta do Kupującego. W celu uzyskania dostępu do Konta Kursanta, Kupujący ma możliwość założenia w Serwisie Konta Kursanta. Na Koncie Kursanta przechowywane są Treści cyfrowe dla zakupionych przez Kupującego Produktów. 
 3. W przypadku zakupu więcej niż jednego Produktu, dla którego Treści cyfrowe udostępniane są poprzez Konto Kursanta, możliwe jest uzyskanie do nich dostępu poprzez pojedyncze Konto Kursanta założone przez Kupującego – pod warunkiem użycia przy złożeniu Zamówienia tego samego adresu poczty elektronicznej. 
 4. Konto Kursanta jest kontem oddzielnym od Konta służącego do złożenia Zamówienia. Kupujący może zarządzać Kontem Kursanta, przechodząc do zakładki Moje Konto. 
 5. Kupujący jest odpowiedzialny za wybór silnego hasła oraz zabezpieczenie danych logowania do Konta Kursanta przed dostępem osób niepowołanych. Kupujący nie jest upoważniony do udostępniania danych logowania do Konta Kursanta osobom trzecim. 
 6. Dostarczenie Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od tego dnia, chyba że przed złożeniem Zamówienia Sprzedający wyraźnie poinformuje Kupującego o innym terminie dostarczenia, zamieszczając odpowiednią informację w opisie Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej. W takim wypadku Sprzedającego obowiązuje czas realizacji wskazany w tym opisie.
 7. Świadczenie Usługi następuje w terminie wskazanym przez Sprzedającego.
 8. W sytuacji wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dostarczenie Produktu lub wykonanie Usługi w umówionym terminie, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego o tym fakcie oraz o nowym terminie. W przypadku braku akceptacji nowego terminu, Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy bez ponoszenia kosztów.
 9. Dla Produktu może obowiązywać limit pobrań. Jeśli w opisie Produktu Sprzedający nie wskazuje inaczej, limit pobrań wynosi 3.
 10. Treści cyfrowe/Usługi cyfrowe mogą być dostępne przez czas ograniczony lub nieograniczony po zawarciu Umowy. Jeśli Treść cyfrowa/Usługa cyfrowa jest dostępna przez czas ograniczony, Sprzedający wyraźnie informuje o tym Kupującego przed złożeniem Zamówienia.
 11. Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do niej lub jej pobranie, zostały Kupującemu lub wybranemu przez niego urządzeniu udostępnione lub uzyskali oni dostęp do Treści cyfrowej.
 12. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Kupujący wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 13. Jeżeli Sprzedający nie dostarczył Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej zgodnie z Umową, Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wzywa Sprzedającego do jej dostarczenia. Jeżeli Sprzedający nie dostarczy Treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy.
 14. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, o którym mowa, jeżeli:
  1. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej lub
  2. Kupujący i Sprzedający uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla tego Kupującego, a Sprzedający nie dostarczył jej w tym terminie.
 15. Sprzedający może dokonać zmiany Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową o ile Treść cyfrowa jest dostarczana w inny sposób, niż jednorazowo.
 16. Sprzedający może dokonać zmiany Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej objętej Umową z Kupującym będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jedynie z uzasadnionych przyczyn, do których należą:
  1. konieczność usunięcia ewentualnych błędów;
  2. konieczność wprowadzenia zmian i modyfikacji z przyczyn niezależnych od Sprzedającego (np. zmiana prawa, zmiana interpretacji przepisów);
  3. uzasadniona potrzeba Kupującego.
 17. Zmiana Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej może się odbyć na następujących zasadach dotyczących Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta:
  1. Kupujący nie ponosi żadnych kosztów z tytułu zmiany Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej w czasie trwania Umowy;
  2. Sprzedający informuje Kupującego o zmianie w sposób jasny i zrozumiały;
  3. jeżeli zmiana Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej istotnie i negatywnie wpływa na dostęp do niej lub korzystanie z niej, Sprzedający informuje Kupującego z wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 dni, drogą poczty elektronicznej na adres Kupującego wskazany w Zamówieniu, o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawach, o których mowa w lit. d) i e) poniżej;
  4. jeżeli zmiana Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej lub korzystanie z niej, Kupujący może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana;
  5. uprawnienie, o którym mowa w lit. d) powyżej nie przysługuje, jeżeli Sprzedający zapewnił Kupującemu uprawnienie do zachowania Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej w stanie niezmienionym bez dodatkowych kosztów.

§ 7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO USŁUG

 1. Sprzedający umożliwia Kupującemu złożenie w Sklepie Zamówienia na Usługi, na zasadach wskazanych w § 5 Regulaminu.
 2. Do Usług ma zastosowanie art. 38 ust. 1 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta. Kupujący, wyrażając zgodę na wykonanie Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, traci prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku wykonania jej w całości. Odstępując od Umowy, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za wykonaną do chwili odstąpienia część Umowy.
 3. Sposób realizacji Umowy dotyczącej Usługi określony jest każdorazowo przez Sprzedającego.
 4. W przypadku zakupu Usługi na rzecz osoby trzeciej, Kupujący jest odpowiedzialny za poinformowanie tej osoby o szczegółach Usługi i warunkach Umowy.
 5. W przypadku braku możliwości wykonania Usługi w uzgodnionym terminie z powodu siły wyższej, Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany terminu i zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Kupującego przed planowanym terminem wykonania Usługi. Kupujący, który nie zgadza się na zmianę, może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy bez ponoszenia kosztów.
 6. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia losowe niezależne od woli Sprzedającego, których przewidzenie było niemożliwe, a w szczególności: powódź, huragan, pożar, wypadek drogowy, kolejowy lub lotniczy, nagłą chorobę, utratę zdrowia lub hospitalizację/ odosobnienie Sprzedającego lub jego kontrahentów wykonujących Usługę w związku z chorobą zakaźną, wprowadzenie przepisów prawa lub decyzji administracyjnych ograniczających lub wyłączających możliwość wykonania Usługi.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH/USŁUG CYFROWYCH Z UMOWĄ

 1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zawierającemu Umowę o dostarczenie Treści cyfrowych/Usług cyfrowych, Treści cyfrowe/Usługi cyfrowe zgodne z Umową.
 2. W przypadku braku zgodności Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej z Umową, Kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługują uprawnienia wskazane w niniejszym paragrafie i w Ustawie o prawach konsumenta. W stosunku do pozostałych Kupujących postanowień tych nie stosuje się. Do Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 
 3. W stosunku do Kupującego, niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta rękojmia za wady Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej, o której mowa w ustawie Kodeks cywilny, jest wyłączona.
 4. Kryteria zgodności Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej z Umową określa art. 43k. ust. 1 i 2 Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Sprzedający jest odpowiedzialny za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej dostarczanej jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia. Odpowiedzialność Sprzedającego może być wyłączona lub ograniczona w sytuacji, gdy przewidują to przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Sprzedający jest odpowiedzialny za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił i ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miała być dostarczana. Odpowiedzialność Sprzedającego trwa przez czas, w którym zgodnie z Umową Treść cyfrowa/Usługa cyfrowa miała być dostarczana. Odpowiedzialność Sprzedającego może być wyłączona lub ograniczona w sytuacji, gdy przewidują to przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Brak zgodności Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej z Umową Kupujący może zgłosić w dowolnej formie, w tym:
  1. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@holisticreatives.com.
  2. pisemnie na adres siedziby Sprzedającego.
 8. Zgłoszenia Kupujący może dokonać korzystając z Formularza reklamacyjnego, znajdującego się poniżej. Zgłoszenie powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), a także – w celu przyspieszenia rozpoznania – informację jakiego Produktu dotyczy zgłoszenie oraz żądania Kupującego. Nie jest to jednak warunek przyjęcia zgłoszenia.
 9. Sprzedający rozpoznaje zgłoszenie i informuje Kupującego o sposobie rozstrzygnięcia w terminie 14 dni, przesyłając Kupującemu odpowiedź drogą poczty elektronicznej, a w sytuacji braku tego adresu, pocztą tradycyjną. Brak odpowiedzi w tym czasie oznacza uznanie żądania Kupującego za uzasadnione.
 10. Jeżeli Treść cyfrowa/Usługa cyfrowa jest niezgodna z Umową, Kupujący może żądać doprowadzenia jej do zgodności z Umową.
 11. Sprzedający może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. 
 12. Sprzedający doprowadza Treść cyfrową/Usługę cyfrową do zgodności z Umową w terminie do 14 dni od uznania zgłoszenia za uzasadnione i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. 
 13. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedający.
 14. Jeżeli Treść cyfrowa/Usługa cyfrowa jest niezgodna z Umową, Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedający odmówił doprowadzenia do zgodności Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej z Umową zgodnie z § 8 ust. 11 Regulaminu;
  2. Sprzedający nie doprowadził Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z § 8 ust. 12 – 13 Regulaminu;
  3. brak zgodności Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Treść cyfrową/Usługę cyfrową do zgodności z Umową;
  4. brak zgodności Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z uprawnienia do żądania doprowadzenia Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej do zgodności z Umową, o którym mowa w § 8 ust. 10 Regulaminu;
  5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 15. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej niezgodnej z Umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej zgodnej z Umową. Jeżeli Treść cyfrowa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny uwzględnia się czas, w którym Treść cyfrowa/Usługa cyfrowa pozostawała niezgodna z Umową.
 16. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treść cyfrowa/Usługa cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową jest istotny.
 17. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej/Usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej/Usłudze cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy.
 18. Sprzedający zwraca Kupującemu Cenę należną wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu Ceny.
 19. Sprzedający dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

§ 9. REKLAMACJA USŁUG

 1. Reklamację na Usługi Kupujący może złożyć w dowolnej formie, w tym:
  1. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@holisticreatives.com.
  2. pisemnie na adres siedziby Sprzedającego.
 2. Zgłoszenia Kupujący może dokonać korzystając z Formularza reklamacyjnego, znajdującego się poniżej. Zgłoszenie powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), a także – w celu przyspieszenia rozpoznania – informację jakiej usługi dotyczy zgłoszenie oraz żądania Kupującego (ponowne wykonanie usługi lub jej części; obniżenie ceny; rekompensata w postaci obniżki na kolejną usługę; inne żądanie).
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację i poinformuje Kupującego o sposobie rozstrzygnięcia w terminie 14 dni, przesyłając Kupującemu odpowiedź drogą poczty elektronicznej, a w sytuacji braku tego adresu, pocztą tradycyjną. Brak odpowiedzi w tym czasie oznacza uznanie żądania Kupującego za uzasadnione. 

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy dotyczącej Produktów przysługuje wyłącznie Kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą pozostałych Kupujących.
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedającą Umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy na odległość nie przysługuje w odniesieniu do Umów:
 1. o dostarczenie Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy po spełnieniu świadczenia oraz po potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość przez Sprzedającego,
 2. dotyczących Usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości.
 1. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na formularzu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór znajduje się poniżej lub w jakikolwiek inny sposób przedstawiający jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu i w dowolnej formie, w tym:
  1. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@holisticreatives.com.
  2. pisemnie na adres siedziby Sprzedającego.
 2. Dla zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedającego o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
 4. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dotyczącej Treści cyfrowej, Kupujący ma obowiązek zaprzestać korzystania z niej.
 5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 Regulaminu. Kupujący korzystający z prawa odstąpienia od Umowy dotyczącej Usługi, zobowiązany jest do zapłaty za wykonaną do chwili odstąpienia część Umowy.
 6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 11. PRZEDSPRZEDAŻ I AKCJE PROMOCYJNE

 1. Sprzedający jest uprawniony do organizowania Przedsprzedaży wybranych Produktów.
 2. Zamówienia na Produkty objęte Przedsprzedażą Kupujący składa w sposób opisany w § 5 Regulaminu – Złożenie Zamówienia.
 3. Przedsprzedaż nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, chyba że Sprzedający wyraźnie wskazał inaczej w opisie.
 4. Sprzedający wyraźnie informuje Kupującego przed zawarciem Umowy o objęciu danego Produktu Przedsprzedażą ze wskazaniem przybliżonej daty realizacji Umowy. 
 5. Dostarczenie Produktu objętego Przedsprzedażą nastąpi w terminie określonym przez Sprzedającego, o którym mowa w ust. 4 powyżej lub inne warunki Przedsprzedaży z zastrzeżeniem, że Sprzedający w uzasadnionych przypadkach może zmienić zadeklarowaną datę wykonania Umowy. O ewentualnej zmianie daty realizacji Umowy objętej Przedsprzedażą lub innych warunków Przedsprzedaży Sprzedający poinformuje Kupującego na adres e-mail wskazany przy składaniu Zamówienia. 
 6. Kupujący, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który nie akceptuje zmian, o których mowa w ust. 5. powyżej, może odstąpić od Umowy zawartej w ramach Przedsprzedaży bez ponoszenia kosztów. W sytuacji odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedający jest uprawniony do organizowania ograniczonych czasowo akcji promocyjnych, w tym obniżek cen, udzielania rabatów i oferowania Produktów nieodpłatnych, dalej zwanych łącznie Akcjami promocyjnymi.
 8. Przedsprzedaż i Akcje promocyjne mogą być skierowane do wszystkich lub wybranych Kupujących.
 9. Przedsprzedaż i Akcje promocyjne mogą odbywać się na odrębnych, wskazanych przez Sprzedającego zasadach.
 10. Przedsprzedaż i Akcje promocyjne odbywają się bez naruszenia praw Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta i mają zastosowanie tylko do Umów zawartych w ramach danej akcji w czasie jej obowiązywania.
 11. Możliwość skorzystania z Przedsprzedaży lub Akcji promocyjnej może zależeć od dostępności Produktu.
 12. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Produktu, Sprzedający obok informacji o obniżonej Cenie uwidacznia również informację o najniższej Cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie, Sprzedający uwidacznia również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania go do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. 

§ 12. OPINIE

 1. Sprzedający umożliwia Kupującemu zapoznanie się z opiniami innych Kupujących w Serwisie, w Sklepie i na kontach Sprzedającego w mediach społecznościowych.
 2. Sprzedający zapewnia, że opinie są zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały z Produktów, poprzez wysyłanie prośby o wystawienie opinii na temat zakupionego Produktu jedynie do Kupujących, którzy kupili Produkty.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące opinii znajdują się tutaj.

§ 13. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 1. Wszelkie prezentowane w Sklepie Produkty, wraz z ich nazwami, zdjęciami i opisami, znaki towarowe, a także publikowane przez Sprzedającego treści, formularze, dokumenty i inne teksty, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Utwory) i podlegają ochronie prawnej. Prawa do Utworów należą do Sprzedającego lub osób trzecich, w tym autorów Produktów. W takim przypadku Sprzedający posiada odpowiednie prawa do ich wykorzystywania. W przypadku Produktów będących Utworami, Sprzedający posiada stosowne prawa do ich sprzedaży na podstawie umów z autorami.
 2. Niedozwolone jest naruszanie praw autorskich do Utworów, w szczególności ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Sprzedającego lub innych osób uprawnionych. Naruszenie powyższych uprawnień może grozić odpowiedzialnością cywilną i karną.
 3. Sprzedający w chwili zawarcia Umowy dotyczącej Treści cyfrowej, bez dodatkowego wynagrodzenia upoważnia Kupującego do korzystania z Treści cyfrowej przez czas nieokreślony, chyba że co innego wynika z opisu udostępnionego Kupującemu przed zawarciem Umowy (licencja niewyłączna). 
 4. Kupujący w ramach zawartej ze Sprzedającym Umowy upoważniony jest do korzystania z Treści cyfrowej bez ograniczeń terytorialnych, w zakresie zapisu Treści cyfrowej techniką cyfrową w pamięci komputera lub innego urządzenia służącego zapisowi i odtwarzaniu Treści cyfrowych, odtwarzania, wydruku i przechowywania na własne potrzeby.
 5. Kupujący nie jest upoważniony do przeniesienia licencji na inną osobę ani udzielania sublicencji na korzystanie z Treści cyfrowej, odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Treści cyfrowej innym osobom, ani tworzenia w oparciu o Produkt własnego produktu.

§ 14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedający wyraża zgodę na podjęcie próby wyjaśnienia wszelkich ewentualnych sporów, mogących wyniknąć w związku z zawieraniem Umów i świadczeniem usług na rzecz Kupującego, na drodze postępowania mediacyjnego.
 2. Konsument, w celu podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu, może skorzystać z bezpłatnej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) https://ec.europa.eu/consumers/odr/ lub z pomocy powołanych do tego organów krajowych, w tym m.in.:
  1. Stały Polubowny Sąd Konsumencki;
  2. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej;
  3. Powiatowy lub Miejski Rzecznik Praw Konsumenta.
 3. Zasady zgłaszania i rozpatrywania sporów dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych odpowiednich organów.
 4. Więcej informacji na temat polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.polubowne.uokik.gov.pl/.

§ 15. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedający.
 2. Kupujący może skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail wskazany na wstępie.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego jest niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy lub podjęcia innych działań z nią związanych.
 4. Administrator wykorzystuje technologię plików cookies na zasadach opisanych w polityce prywatności.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie, tj. 01/09/2023.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w granicach obowiązującego prawa, bez naruszania praw przysługujących Kupującemu z tytułu zawartych Umów. Zmiany nie mają zastosowania do Umów zawartych przed ich wejściem w życie.
 3. Sprzedający informuje o zmianie Regulaminu przez umieszczenie w Serwisie nowego tekstu Regulaminu i daty jego wejścia w życie. Archiwalne wersje Regulaminu będą dostępne w Serwisie.
 4. Kupujący posiadający Konto w Serwisie, zostanie z wyprzedzeniem poinformowany o planowanych zmianach Regulaminu na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta.
 5. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, które nie zostaną rozwiązane polubownie, zostaną przekazane do rozstrzygnięcia sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego. Wyjątkiem są spory pomiędzy Sprzedającym a Kupującym będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, które zostaną przekazane do rozstrzygnięcia sądowi właściwemu wg przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zawierane są w języku polskim i mają do nich zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 7. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin sprzedaży do pobrania (możesz go pobrać klikając tutaj)

Załącznik nr 1 do Regulaminu: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (możesz go pobrać klikając tutaj)

Załącznik nr 2 do Regulaminu: Wzór formularza reklamacyjnego (możesz go pobrać klikając tutaj)