Dostęp do kursów - zaloguj się TUTAJ
Logo

Data publikacji: 01/09/2023

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem dostarczania Newslettera, w którym znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje o usłudze Newslettera i Lead Magnet.

§ 1. DEFINICJE

Usługodawca – Holistic Creatives Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czapelska 38/25, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0001045742, NIP 1133101284, kapitał zakładowy 10 000 zł, opłacony w całości, adres e-mail kontakt@holisticreatives.com, numer telefonu + 48 605 341 231. 

Formularz – formularz dostępny w Serwisie, za pomocą którego Użytkownik może zapisać się do Newslettera;

Lead magnet – Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa dostarczana Subskrybentowi w związku z zapisem do Newslettera w zamian za podanie danych osobowych lub za zapłatę ceny;

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Subskrybenta, polegająca na dostarczaniu korespondencji elektronicznej, zawierającej treści edukacyjne, informacje o wydarzeniach organizowanych przez Usługodawcę, a także informacje marketingowe i handlowe w rozumieniu art. 2 ust. 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wysyłane na adres e-mail Użytkownika wskazany w Formularzu;

Regulamin – niniejszy regulamin dostarczania Newslettera i Lead magnet;

Serwis – prowadzona przez Usługodawcę strona internetowa dostępna pod adresem domeny www.holisticreatives.com wraz z jej rozszerzeniami, na której dostępny jest Formularz;

Subskrybent – Użytkownik, który zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi Newslettera;

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Użytkownikowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, na:

 1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
 2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
 3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług i funkcjonalności opisanych w niniejszym Regulaminie. Użytkownikiem jest także Subskrybent.

§ 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę Newslettera.
 2. Usługodawca może także udostępniać Lead magnet nieodpłatnie w zamian za podanie danych osobowych (zapis do Newslettera) lub odpłatnie w zamian za zapłatę ceny.
 3. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów dotyczących Newslettera i Lead magnet, a także procedurę reklamacyjną.
 4. W każdej sprawie związanej z Newsletterem i Lead Magnet Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą:
  1. wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@holisticreatives.com
  2. wysyłając wiadomość DM na profilach należących do Usługodawcy na Instagramie. 
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia lub zakończenia wykonywania usługi Newslettera lub dostarczania Lead magnet. W przypadku zakończenia świadczenia usługi, Usługodawca poinformuje o tym Subskrybenta za pomocą poczty e-mail na adres e-mail wskazany w Formularzu.
 6. Informacje dotyczące innych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę znajdują się w Regulaminie sprzedaży.
 7. Informacje o usłudze Newslettera oraz o Lead magnet nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 3. NEWSLETTER

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera.
 2. Użytkownik może zawrzeć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez zapis do Newslettera:
 1. za pomocą formularza zapisu dostępnego w Serwisie i na jego podstronach,
 2. przez skierowanie do Usługodawca wyraźnej prośby o zapisanie do Newslettera (w tym za pomocą poczty elektronicznej).
 1. Warunkiem zapisu do Newslettera jest podanie przez Użytkownika imienia i adresu e-mail oraz wyrażenie aktywnej zgody na wysyłanie mu przez Usługodawcę informacji handlowych i marketingowych.
 2. W przypadku zapisu przez Formularz zgoda zostaje wyrażona poprzez wciśnięcie przycisku „Zapisuję się”. Użytkownik potwierdza zgodę przez wciśnięcie linku potwierdzającego chęć zapisu we wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail wskazany w Formularzu. 
 3. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą skutecznego potwierdzenia subskrypcji, o której mowa w ust. 4. Do momentu potwierdzenia subskrypcji usługa Newslettera nie będzie realizowana.
 4. Zapis do Newslettera oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika na zasadach opisanych w tym Regulaminie i w Polityce prywatności, o czym Użytkownik jest informowany przed zawarciem Umowy.
 5. Subskrybent może w każdej chwili bez podawania przyczyny i bez wpływu na inne umowy zawarte z Usługodawcą wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych w celu świadczenia usługi Newslettera i rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera. 
 6. Do rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera dochodzi poprzez zgłoszenie Usługodawcy jednoznacznego żądania usunięcia Subskrybenta z bazy subskrybentów w dowolnej, wyraźnej formie, w tym przez:
 1. kliknięcie aktywnego linku „Wypisuję się” widocznego w każdej korespondencji Newsletter,
 2. wysłanie wiadomości zawierającej żądanie usunięcia z bazy Subskrybentów na adres poczty elektronicznej kontakt@holisticreatives.com
 1. Umowę o świadczenie usługi Newslettera uważa się za rozwiązaną z chwilą skutecznego poinformowania Usługodawcy o tym żądaniu.
 2. Usługodawca usuwa Subskrybenta z bazy subskrybentów niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania.
 3. Usługodawca może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera w przypadku naruszenia przez Subskrybenta postanowień Regulaminu i obowiązującego prawa.

§ 4. LEAD MAGNET

 1. Usługodawca może umożliwić Użytkownikowi zawierającemu umowę o świadczenie usługi Newslettera jednoczesne zawarcie umowy o dostarczenie Lead magnet w zamian za podanie danych osobowych.
 2. Jeżeli w informacji widocznej podczas wypełniania Formularza Usługodawca wyraźnie wskazał, że z zawarciem umowy Newslettera wiąże się dostarczenie Lead magnet, umowa o dostarczenie Lead magnet zostaje zawarta z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera. 
 3. Dostarczenie Lead magnet nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od jej zawarcia.
 4. Użytkownik, który nie chce podawać danych osobowych w celu dostarczenia Lead magnet i świadczenia na jego rzecz usługi Newslettera, może otrzymać Lead magnet w zamian za zapłatę określonej przez Usługodawcę ceny. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą na wskazany adres poczty elektronicznej.
 5. Do umowy zakupu Lead magnet w zamian za cenę mają zastosowanie postanowienia Regulaminu sprzedaży.

§ 5. WARUNKI KORZYSTANIA I WYMOGI TECHNICZNE 

 1. W celu korzystania z funkcjonalności Serwisu, pozwalających na zapisanie się do Newslettera oraz w celu korzystania z usługi Newslettera i uzyskania dostępu do Lead magnet, sprzęt ani oprogramowanie Użytkownika nie muszą spełniać szczególnych warunków technicznych. Wystarczające są:
 1. dostęp do Internetu;
 2. dowolny aktualny system operacyjny,
 3. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików, np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer;
 4. aktywne konto poczty e-mail,
 5. klawiatura lub inne rozwiązanie umożliwiające pisanie.
 1. W celu prawidłowego korzystania z Lead magnet, w zależności od rodzaju Lead magnet, mogą być także potrzebne:
  1. w przypadku plików tekstowych zapisanych w formacie doc., docx: standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
  2. w przypadku plików video: standardowy odtwarzacz plików wideo (np. Windows Media Player),
  3. w przypadku pozostałych plików: dowolny program obsługujący pliki elektroniczne odpowiednio w formacie pdf, xls, mobi, pub.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi warunki umowy o świadczenie usługi Newslettera oraz umowy o dostarczenie Lead magnet (niniejszy Regulamin) przed zawarciem umowy. Użytkownik może pobrać treść Regulaminu na swoje urządzenie.
 3. Korzystając z Serwisu i zapisując się do Newslettera, Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu, z usługi Newslettera oraz z Lead magnet w sposób zgodny z przeznaczeniem, zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz w sposób niezakłócający ich funkcjonowania.
 5. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH Z UMOWĄ I REKLAMACJA

 1. Subskrybent może odstąpić od umowy o świadczenie usługi Newslettera lub umowy o dostarczenie Lead magnet w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podania przyczyny. 
 2. W sytuacji niezgodności z umową Lead magnet, Newslettera lub problemów ze związanymi z Newsletterem i Lead magnet usługami świadczonymi drogą elektroniczną, Użytkownik i Subskrybent posiada uprawnienia wymienione w Ustawie o prawach konsumenta i Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, których niniejszy Regulamin w żaden sposób nie ogranicza, w tym może żądać doprowadzenia Lead magnet do zgodności z umową. 
 3. W celu zgłoszenia:
 1. odstąpienia od umowy,
 2. wystąpienia problemów technicznych z zapisem do Newslettera, Newsletterem lub Lead Magnet, 
 3. niezgodności Lead magnet z umową,
 4. reklamacji usługi Newslettera,
 5. reklamacji innych usług świadczonych drogą elektroniczną, związanych z usługą Newslettera i Lead magnet,

Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą w dowolnej formie, w tym:

 • pocztą elektroniczną na adres e-mail kontakt@holisticreatives.com
 • pisemnie na adres siedziby Usługodawcy
 1. Zgłoszenie powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail) oraz – dodatkowo i nieobowiązkowo, w celu sprawnego rozpoznania zgłoszenia – informację czego dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz żądanie Użytkownika.
 2. Usługodawca rozpoznaje zgłoszenie i informuje Użytkownika o sposobie rozstrzygnięcia nie później niż w terminie 14 dni, przesyłając Użytkownikowi odpowiedź drogą poczty elektronicznej na adres wskazany w Formularzu, a w sytuacji braku tego adresu, pocztą tradycyjną. Brak odpowiedzi w tym czasie oznacza uznanie żądania Użytkownika za uzasadnione. 

§ 7. PRAWA AUTORSKIE

 1. Lead magnet oraz wszelkie treści i materiały udostępniane Użytkownikowi przez Usługodawcę w ramach usługi Newslettera (dalej łącznie: „Materiały”) są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Materiały korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w tej ustawie. Materiały stanowią własność intelektualną Usługodawca lub Usługodawca posiada stosowne prawa pozwalające na ich wykorzystanie. Materiały mogą też zawierać podlegające ochronie znaki towarowe. 
 2. Materiały udostępniane są Użytkownikowi na jego użytek własny. Zabronione jest korzystanie z Materiałów w jakikolwiek inny sposób, w tym ich kopiowanie i rozpowszechnianie. Naruszenie tego zakazu stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Usługodawca lub inne osoby uprawnione mogą także domagać się stosownego odszkodowania, zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają możliwości podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających prawa autorskie Usługodawcy lub osób trzecich.

§ 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

 1. Użytkownik jest uprawniony do skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą;
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: gov.pl/sporykonsumenckie.php oraz w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.
 3. Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR jest stroną internetową z punktem kompleksowej obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców, którzy zmierzają do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

§ 9. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Serwis używa plików cookies. Możesz zmienić ustawienia plików cookies z poziomu swojej przeglądarki.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz polityka plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania w Serwisie tj. od dnia 01/09/2023
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, do których należą m.in. zmiana polityki lub technologii lub rozwój Serwisu, zmiana prawa, wprowadzenie nowych usług lub zmiana usług. Zmiany nie mają zastosowania do umów zawartych przed ich wejściem w życie.
 3. O zmianach Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie. Subskrybent otrzyma informację o zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany w Formularzu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek postanowienie Regulaminu narusza prawa Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, przyznane przez powszechnie obowiązujące prawo, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.
 6. Wersje archiwalne Regulaminu dostępne są na niniejszej stronie. 

Regulamin Newslettera i Lead magnet do pobrania tutaj.